36-eglence
  6. SINIF TESTLER
 
SOSYAL BİLGİLER 6

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
           Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A)   Haklarını
B)   Özgürlüklerini
C)   Sorumluluklarını
D)   Düşüncelerini

2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A)   Avrupa
B)   Türkiye
C)   Dünya
D)   Marmara Bölgesi

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A.   Yükseltisi
B.   Ekvatora Uzaklığı
C.   Bulunduğu Kıta
D.   Denizlere göre Konumu


4.
I.    1/ 2.500.000
II.   1/4.000.000
III.   1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A.   I,II,III
B.   II,I,III
C.   II,III,I
D.   III,I,II


5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor

6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
a- 1929
b- 1931
c- 1928
d- 1932

7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
      A) Hangi kıtada bulunduğu
      B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
      C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
      D) Hangi yarım kürede yer aldığı

8-  I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
     II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
     III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
       A)Yalnız I             B)Yalnız II         C)I ve II         D)I,II ve III

9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin
        arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
a)   1/5.000.000
b)   1/250.000
c)   1/50.000
d)   1/500.000
10-Hangisi olgu cümlesidir?
a)   İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
b)   Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
c)   Ankara Türkiye’nin başkentidir.
d)   Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.


11-     I.    Türk Tarih Kurumu
   II.    Devlet Tiyatroları
   III.   Türk Dil Kurumu   
   IV.   Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

a) Yalnız II      b) Yalnız I      c) I,III         d) II ve IV


12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser
       oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında  
       hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

 a-Hastalığı yaratan nedenlerden
b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden
c-Doğum oranlarından
d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?
a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
b-Kediler nankördür.
c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.


14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
a-Psikoloji       b-Sosyoloji         c-Coğrafya            d-Matematik


15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden
        hangisini yapmak görevimizdir?
A)Vergi vermek    B)Kurallara uymak    C)Oy vermek    D)Askere Gitmek

16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
C) En güzel mevsim sonbahardır.
D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.
17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul  gören kanıtlanabilir  
         bilgilerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?
A)Futbol izlemek basketbol izlemekten  daha çok keyif verir .
B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

18-I.Türk Tarih Kurumu
      II . Dil Tarih coğrafya  Fakültesi
      III.Türk Dil Kurumu
      IV.Eğitim Gönüllüleri  Vakfı

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

A)I                         B)II                             C)III                                  D)IV

19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde
        başvurduğu yollardan birisi değildir?
A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak
D)Hak ve sorumluluklarımız  ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek


20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan
       birisidir?
A)Liseler için Geometri kitabı yazması
B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi


21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?
 
A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.
D)İstanbul, tarihi bir şehirdir22-Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?
A)Dipnot                                                            B)Kaynakça
C)Kopya                                                              D)Katalog taraması

23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

   A) Geçmişimizi öğretir.      B) Devletler arası düşmanlığı körükler
   C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?
   A) Antarktika- Okyanusya,      B) Asya – Afrika
   C) Avrupa Güney Amerika,     D) Avrupa – Afrika

25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?
a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.
b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.


CEVAP ANAHTARI
1   C   11   A   21   B
2   D   12   C   22   C
3   B   13   A   23   B
4   D   14   D   24   A
5   B   15   A   25   B
6   D   16   B      
7   B   17   C      
8   D   18   D      
9   A   19   C      
10   C   20   B      

6.SINIF TÜRKÇE SORULARI


1.        “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,
             Işıklarla dolsun kalbimin içi.
             Geldim işte mevsim gibi kapına,
             Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”
             Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
        A) Kaynaşma     B) Ulama    C)  Ünsüz yumuşaması    D)  Ünsüz benzeşmesi

2.  Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)   Çalışkan – Tembel      C)  Savurgan - Tutumlu
B)   Vasıta – Araç      D)  Sert – Yumuşak

3.       “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A)   Bu adamla yolculuk yapılmaz.       C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
B)   Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz.    D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

4.    “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi   
B)   haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C)   dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A)   Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
B)   Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
C)   Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
D)   Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

6.   “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz  ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.
   Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
A)   Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne.      C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
B)   Bilmiyor günün değerini insanoğlu.   D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda
                                                                 
7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)   Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz.
B)   “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur.
C)   “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur.
D)   Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık     
         yapılmamıştır?
A)   Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
B)   Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
C)   Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
D)   Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)   Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C-) Geldiğinde beni arıyacağını umarım.
B)   Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz.                   D-) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

10.    “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
   A) ile – sanki    B)  çünkü – doğru   C)  fakat – az   D)  ile – doğru
11.    “ Ağaca çıkmasını bilirim;
   Tanırım meyvenin oluşumunu;
   Taş kırmak da gelir elimizden,
   Ateş yakmak da aş pişirmek de. “
         Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A)   Aş pişirmekte usta olduğunu               C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
B)   Ustalığını kimlerle paylaştığı               D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

12.    “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”   
           Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)   En iyi işleyen otel bizimki      C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
B)   İşyeri on beş elemanla işliyor.        D) Duvardaki tüm saatler işledi.

13.    “ Hep aydın günlerimiz olmalı,
   Milletçe elele, beraber.
   Bütün köylerinde güzel yurdumun
   Okumayan, yazmayan kalmamalı.
   Bu vatan, cennet vatan,
   Kalkınmalı, kalkınmalı. “
       Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
   A)  Birlik – İyimserlik          C)  Korku - Üzüntü
   B)  Yalnızlık – Pişmanlık      D)  Karamsarlık – Özlem

14.    Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
        I. kendine iş edinmişti           IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra             
       II. vaktiyle okumamış olmanın            V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi                                              
      III. durmadan çalışarak                     VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat
                A) II – IV – VI – III – V - I      C)V–VI–IV–III–II–I                                                                             
                B) III – II – V – VI – I – IV                          D) VI – V – IV – III – II - I


15.    “ Benim yârim, bezden kilim    Yandaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden
   Dokur Konya’da, Konya’da    hangisidir?
   Bülbül gibi dertli dilim
   Şakır Konya’da, Konya’da”
A) ----------- a           B) ---------- a   C) ---------- a         D) ---------- a
     ----------- a                 ---------- b           ---------- b                   ---------- b
     ----------- a                 ---------- c                    ---------- a                   ---------- c
     ----------- b                 ---------- b                   ---------- b                   ---------- a

16.    “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?
   A)  isteyerek      B)  yılmadan      C)  canla başla    D)  aldırış etmeden

17.    Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
A)   İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.
B)   Gelmiyorum, demedim sana.
C)   Bir gece ansızın gelebilirim.
D)   Söylediğin sözle, güzel değil.

18.    Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A)   Yükselen bulutlar                       C-) Hepimiz heyecanlıydık
B)   Bahçemizde gördüklerim           D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

19.    “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri   
            aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?
A)   Özne  + tümleç + yüklem            C-)Tümleç + özne + yüklem
B)   Özne + yüklem                            D-) Özne + nesne + yüklem

20.    “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak     gösterilmiştir?
A)   sergi – le -  di –k         C)  ser – gi – le – di – k
B)   ser- gi – le – dik         D)  sergile – di – k

21.    Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir?
A)   Bilmiyorsa           B-)   Döversin    C)  Öğrenir         D)  Okur
   
22.    “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
A)   Karanlık – Usturaya      C)  Şimşek - Usturaya
B)   Ustura – Şimşeğe      D) Hava – Usturaya

23.    Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır?
      A) Havada      B)  Acısız   C)  Yaran   D)  Parladı


24.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?
A)   Birdenbire yollarını sık bir orman kesti.
B)   İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz.
C)   İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu.
D)   Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

25.    Hangisi deyim değildir?
A-)Karşı gelmek     B)  Yemek pişirmek   C)  Yol vermek D)  El uzatmak

      
CEVAP ANAHTARI – 6. SINIF


1-D                   6-C                      11-B                      16-D                       21-B
2-B                   7-B                      12-C                      17-D                       22-C
3-B                   8-D                      13-A                      18-C                       23-A
4-A                   9-A                      14-A                      19-A                       24-D
5-C                  10-D                     15-C                      20-C                       25-BBu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: deniz, 11.12.2013, 07:03 (UTC):
ingilizce testi yok

Yorumu gönderen::15.04.2010, 12:15 (UTC)
ekinkorkmaz
ekinkorkmaz
Kapalı
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 3 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=